domingo, 1 de agosto de 2010

DaniEl I. Ginerman's Facebook Links

DaniEl I. Ginerman's Facebook Links


http://benadam.net/majsan/מודעה%20חקירה.pdf

Posted: 01 Aug 2010 06:16 AM PDT

Source: benadam.net
    משטרת
ישראל הזמינה את כבוד מו"ר הרה"ג החסיד רב יצחק גינזבורג שליט"א לחקירה
פוליטית אודות הסכמתו לספר "תורת המלך". הציבור מוזמן לתת כבוד לתורה
וללוות את הרב גינזבורג לחקירה מחר יום שני כ"ב אב, בשעה 12, מול משרדי
המשטרה, רח' פסח לב 1, בעיר לוד

התוועדות חסידית תתקיים מחוץ לחדרי החקירות

אשרינו שיש לנו רב גדול בתורה שאומר את דברי התורה ללא חת ומדריך אותנו
להתנהל על פי התורה בכל המישורים. אוי לו לשלטון שמנסה להשתיק את האמת
ומרים ידו כנגד התורה ומלמדיה

בואו איתנו לשמוח בתורת אמת
    


No hay comentarios:

Publicar un comentario